ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

https: //petrakova-gencheva.eu

            Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате уеб сайта  https://petrakova-gencheva.eu

Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия от  https://petrakova-gencheva.eu

В случай, че не сте съгласни с Общите уславия, не използвайте този уеб сайт!

 1. Настоящите Общи условия уреждат взаимотношенията между адвокат Костадинка Стоянова Петракова-Генчева, наричана за кратко ДОСТАВЧИК от една страна и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, наричани по- долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставената услуга.

Уеб сайта https://petrakova-gencheva.eu е създаден да информира Потребителите за предлаганите от адвокат Костадинка Стоянова Петракова-Генчева услуги, както и да бъде осъществен контакт с тях, в случай, че желаят да се възползва от услугите на  адвокат Костадинка Стоянова Петракова-Генчева.

Потребител/ Ползвател на уеб сайта  https://petrakova-gencheva.eu е лице, осъществило контакт с адвокат Костадинка Стоянова Петракова- Генчева, посредством изпращане на съобщение, чрез формата за контакт/ „онлайн адвокат“.

Формата за контакт представлява формуляр в електронна форма, достъпен на  https://petrakova-gencheva.eu, който съдържа задължителни полета за попълване като условие за осъществяване на контакт с адвокат Костадинка Стоянова Петракова- Генчева.

 1. Съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, наименованието на Доставчика е:

Адвокат Костадинка Стоянова Петракова- Генчева, вписана в Адвокатска колегия- Пазарджик, с адрес на кантората в град Пазарджик 4400, ул. „Иван Вазов“ №5, ет.1, офис 107, телефон за контакти: +359 879 21 90 25;  +359 887 81 12 81 и  еmail: kostadinka.gencheva@gmail.com

 1. Услугата, предоставена от Доставчика на Потребителя представлява предоставяне на информация за: Дейността на адвоката; Контакти за връзка с адвоката; Адреса на който се осъществява дейността и Тарифата по която работи адвоката.
 2. Потребителят осъществява контакт с адвокат Костадинка Стоянова Петракова- Генчева, чрез предоставените в уеб сайта https://petrakova-gencheva.eu : GSM тел: +359 879 21 90 25; +359 887 81 12 81; e- mail: kostadinka.gencheva@gmail.com или като използва формата „онлайн адвокат“. С попълването на формата и натискане на бутона „изпрати“, Потребителя декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.
 3. Попълването на формата „онлайн адвокат“ не води до сключване на индивидуален договор и не обвързва Ползвателя да сключи договор с Доставчика.
 4. Ако Ползвателя желае да получи услуга, той следва да уведоми Доставчика, че приема офертата. Договорът се сключва в писмена форма.
 5. Със сключването на индивидуален договор, Ползвателят възлага, а Доставчикът приема да извърши услугата.
 6. В срок от 14 дни от сключването на договора, Ползвателя има право да се откаже от поръчаната услуга като уведоми за това Доставчика. Ползвателят няма право на отказ в случай, че поръчаната услуга е била предоставена напълно.
 7. Доставчикът има право да откаже да изпълни заявената от Ползавтеля услуга, в случай че откаже да предостави на Доставчика цялата необходима информация и съдействие с цел изпълнение на възлагането.
 8. Статиите, коментарите и становищата на сайта не съставляват правен съвет, нито форма на правна помощ.
 9. Цялата информация на този уеб сайт е предназначена единствено за информационни цели. Нищо в този сайт не е реклама на правни услуги и нищо не е предназначено за правни съвети.
 10. Сайтът на Адвокат Костадинка Стоянова Петракова- Генчева съдържа връзки към други сайтове. Те са поставени единствено за удобство на Потребителя и Доставчика не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове.
 11. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор се прилагат законите на Република България.
 12. Всички спорове между Доставчика и Ползвателя, породени от тези Общи условия и сключените индивидуални договори, ще бъдат разрешавани, чрез преговори между страните. При непостигане на съгласие, спорът се решева от компетентния съд.
 13. Доставчикът има право да изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдище. Променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата и ще бъдат в сила от датата на публикуване.
 14. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 14.01.2020г.

Последна актуализация:14.01.2020г.