ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА https://petrakova-gencheva.eu

Добре дошли в https://petrakova-gencheva.eu (наричан накратко „Уеб сайтът“)– блог на адвокат Костадинка Петракова-Генчева, вписана в Адвокатска колегия- Пазарджик, с адрес на кантората в град Пазарджик 4400, ул.“Иван Вазов“ 10, ет.1, офис.107, телефони за контакти: +359 879 219025, +359 887 81 12 81, e-mail: kostadinka.gencheva@gmail.com .

Използвайки този уеб сайт вие се съгласявате с условията за ползването му. Моля прочетете я внимателно преди да използвате уеб сайта и в случай, че имате въпроси може да ги зададете на дадените телефони за контакт и електронна поща. Ако не сте съгласни с някои от условията, не трябва да използвате сайта https://petrakova-gencheva.eu.

1. ДЕФИНИЦИИ

1.1  По смисъла на настоящите Общи условия:

Доставчик е адвокат Костадинка Петракова-Генчева.

Ползвател/и е/са посетителите на уеб сайта https://petrakova-gencheva.eu, а също така и лице, осъществило контакт с Доставчика посредством изпращане на съобщение чрез форма за контакт.

Индивидуален договор е договор, който има за предмет предоставянето от страна на Доставчика на избрана от Ползвателя услуга.

Блог са статии, които са публикувани в раздела „Блог“ на уеб сайта.

Новини са всякакво съдържание, което е публикувано в раздела „Новини“ на уеб сайта.

Материали означава документи и информация съдържащи се в този уеб сайт.

Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, достъпен на https://petrakova-gencheva.eu/онлайн-адвокат/, който съдържа задължителни за попълване полета като условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

2. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между адвокат Костадинка Петракова-Генчева, вписана в Адвокатска колегия- Пазарджик, с адрес на кантората в град Пазарджик 4400, ул.“Иван Вазов“ 10, ет.1, офис.107, телефони за контакти: +359 879 219025, +359 887 81 12 81, e-mail: kostadinka.gencheva@gmail.com и уеб сайт https://petrakova-gencheva.eu/ наричана по-долу за краткост „Доставчик“, и ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползватели“ във връзка с ползването на интернет сайта и услугите, предоставени от Доставчика чрез него.

2.2 Настоящите Общи условия обвързват Ползвателите на уеб сайта след като са ги приели изрично.

2.3 Настоящите общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

Идентификацията на Доставчика;

Предмета на Общите условия;

Характеристиките на уеб сайта;

Условията за подаване на заявка за предоставяне на услуга и сключване на индивидуален договор;

Начин на плащане за извършените услуги;

Право на отказ на Ползвателя;

Отговорност;

Връзки към сайтове на трети страни;

Права на интелектуална собственост;

Заключителни разпоредби: приложимо право; писмена форма; изменения и допълнения на Общите условия; частична недействителнсот; разрешаване на спорове.

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

3.1 Данни за доставчика

Наименование на Доставчика:  адвокат Костадинка Петракова-Генчева

Адрес на кантората: град Пазарджик 4400, ул.“Иван Вазов“ 10, ет.1, офис.107.

Данни за кореспонденция: град Пазарджик 4400, ул.“Иван Вазов“ 10, ет.1, офис.107, телефони за контакти: +359 879 219025, +359 887 81 12 81, e-mail: kostadinka.gencheva@gmail.com и уеб сайт https://petrakova-gencheva.eu/

Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:

Адвокат Костадинка Петракова-Генчева е вписана Адвокатска колегия-Пазарджик.

4. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

4.1 Доставчикът е създал уеб сайта https://petrakova-gencheva.eu/, в който се съдържа информация за предлаганите от него услуги, а също така и публикуваните от Доставчика новини и публикации.

4.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателите се задължават да използват интернет страницата и Услугите, които са обявени на интернет страницата съгласно настоящите Общи условия.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

5.1 Уеб сайтът е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика услуги, както и да бъде осъществен контакт с него, в случай, че Ползвателят желае да се възползва от услугите, предлагани от Доставчика.

5.2 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

Всички видове услуги, които Доставчикът предлага на Ползвателите;

Публикации и новини, които са публикувани от Доставчика;

Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

6. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА И СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР

6.1 За използването на уеб сайта не е необходима регистрация. За предоставянето на избрана от Ползвателя услуга, която е представена на уеб сайта, е необходимо Ползвателят да се е запознал с настоящите Общи условия и да осъществи контакт с Доставчика.

6.2 Технически стъпки за сключване на индивидуален договор:

Ползвателят следва да осъществи контакт с Доставчика на +359 879 219025, +359 887 81 12 81, e-mail: kostadinka.gencheva@gmail.com или като използва формата „ОНЛАЙН АДВОКАТ“, находяща се на адрес https://petrakova-gencheva.eu/онлайн-адвокат/. Във формата попълват единствено име, адрес на електронна поща, телефонен номер и съдържание на съобщението. Тези данни са необходими, за да бъде осъществен контакт с Ползвателя. С попълването на формата и натискане на бутона „Изпрати“ Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. Попълването на формата „ОНЛАЙН АДВОКАТ“не води до сключване на индивидуален договор и не обвърза Ползвателя да сключи договор с Доставчика. След попълване на формата и натискане на бутона „Изпрати“, Доставчикът потвърждава получаването на запитването чрез изпращането на имейл. След осъществяването на контакт и уточняване на детайли, в случай, че Ползвателят желае да получи услуга, той следва да уведоми Доставчика, че приема офертата. Договорът се сключва в писмена форма Със сключването на индивидуален договор. Ползвателят възлага, а Доставчикът приема да извърши заявената от Ползвателя услуга.

6.3 Запитвания за услуги, които не са обявени на уеб сайта, а също така и за други въпроси относно предлагани от Доставчика услуги могат да бъдат изпращани посредством e-mail: kostadinka.gencheva@gmail.com или като използва формата „ОНЛАЙН АДВОКАТ“. С попълването на формата и натискане на бутона „Изпрати“ Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

7. ПРАВО НА ОТКАЗ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

7.1 В срок от 14 дни от сключването на договора, Ползвателят има право да се откаже от поръчаните услуги като уведоми за това Доставчика. Ползвателят се задължава да поеме всички разходи във връзка с упражняване на правото на отказ от поръчката като пощенски или куриерски разходи, банкови такси и др, както и частично извършената до момента на отказа работа от страна на Доставчика. Ползвателят няма право на отказ в случай, че поръчаната услуга е била предоставена напълно.

8. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

8.1 Цялата информация на този уеб сайт е изготвена от Доставчика и е предназначена единствено за информационни цели. Нищо в този сайт не е реклама на правни услуги, както и нищо не е предназначено за правни съвети. Материалите публикувани на този уеб сайт нямат за цел създаването на доверителна връзка между Доставчик и Ползвател и последните не трябва да разчитат на информацията в тези материали без да потърсят професионален съвет. Тези материали имат принципен характер, изготвени са с цел да дадат най-обща представа за разглежданата материя и не са обвързани с конкретни факти. Ползвателите използват материалите, съдържащи се в този уеб сайт, изцяло на свой собствен риск. Не се препоръчва предприемането на действия или въздържането от предприемане на действия без да обсъдите особеностите на конкретния случай като потърсите професионален правен съвет от компетентен специалист.

8.2 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неточности. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за каквито и да е грешки или неточности в съдържанието на уеб сайта. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт.

8.3 Доставчикът има право да извършва промени в предлаганите услуги или да преустанови предлагането на някои от предлаганите услуги.

8.4 Доставчикът има право да откаже да изпълни заявената от Ползвателя услуга, в случай че Ползвателят откаже да предостави цялата необходима информация и съдействие за качествено и пълно изпълнение на поръчаната услуга. Доставчикът не носи отговорност за неточно или неправилно становище поради непълна или неточна информация.

8.5 За виновно неизпълнение на професионалните си задължения Доставчикът отговаря за причинените на Ползвателите вреди. Доставчикът поддържа застраховка „професионална отговорност“ за възможните вреди, причинени при и по повод на професионалната си дейност.

9. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

9.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“). Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, включително и наличието на вируси и други подобни.

10. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

10.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Доставчика, с изключение на цитирани текстове, изрично указани като такива, например съдебна практика.

10.2 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от Ползвателите на сайта само за лична, нетърговска употреба.

10.3 Използването на тази информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено. Ако някоя от страните промени адреса на електронната си поща, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни.

11.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

11.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

11.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя, породени от тези Общи условия и сключените индивидуални договори, щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

11.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в долната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване

Последна актуализация: 25.05.2018 г.